Sloupsko - učebnice regionální vlastivědy

Poznámka: modře orámované obrázky jsou zmenšeniny. Původní velké a kvalitní obrázky uvidíte, když kliknete myší na zmenšeninu.[

HRAD BLANSEK

    Rozsáhlá zřícenina se nachází na protáhlé skalní ostrožně nad Pustým žlebem, přímo proti dnešnímu vstupu do podzemí Punkevních jeskyní. Stavební dispozice hradu byla dvojdílná, tvořená bezvěžovým jádrem s obvodovou zástavbou a předhradím, jemuž dominovala věžová stavba o rozměrech 11x15 m. Dnes jsou patrny poměrně velké úseky zachovalých a zřícených hradeb, pozůstatky výstavného paláce s velkými okny a obvodové hradby jádra, dříve mylně považované za pozůstatky věže. Zvláštností je dvojitý příkop, vylámaný do skály a oddělující vlastní hrad od hospodářského předhradí, a jeskyně Pod Hradem, spojená patrně s podzemními prostorami hradu.


Nákres hradu Blansek

Zdejší kraj, zejména obec Blansko i s okolními vesnicemi, patřil již od 11. století pod správu olomouckého biskupství. Bylo nutno patřičně vojensky zabezpečit správní centrum panství. Iniciátorem velkých změn a zakladatelem hradu Blansek byl ve své době velmi významný muž a poradce krále Přemysla Otakara II., olomoucký biskup Bruno ze Schaumburg-Hollensteinu. Z jeho podnětu vznikaly po celé Moravě nejen hrady, kterým dával rád své jméno, ale i osady a města, kolonizované osadníky z německých zemí. O tom, že Bruno byl muž velkého světa, svědčí velikost jeho hradů, které skýtaly na svou dobu značné pohodlí. Vznik hradu je třeba klást někdy kolem roku 1250 s tím, že první písemná zmínka je z 5. 10. 1267, kdy biskup Bruno zde datoval listinu pro žďárský klášter a dále pak rok 1270, kdy zde vystavil listinu týkající se obce Pohled. V letech 1267 - 77 spravoval panství a hrad biskupský maršálek Dětřich Stange. Roku 1281 se zde uvádí purkrabí Dětřich z rodu Vítkovců. Z roku 1320, kdy vládl biskup Konrád II., se nám zachoval výčet celého panství, které obsáhlo hrad a městečko Blansko, léna ve vsích Češkovice, Suchdol, Vilémovice, Veselice, Neradice, Bezděčice, Olešná, Hořice, Býkovice, Drválovice, Hostinná Lhotka, Malhostovice, Brťov, Vrankova Lhota a Zbyhněv.


Zachovalé zdivo hradu Blansek

V roce 1339 je uváděn purkrabí Mikuláš, údajný potomek biskupa Bruna, který nechal r. 1349 opravit zchátralý hrad za svoje peníze a za to dostal zástavou od biskupa Jana VII. Volka rychtu a fojtství města Svitavy. Listinou z 11. 3. 1396 dal biskup Mikuláš hrad, městečko a vsi s příslušenstvím do správy Erharta z Kunštátu a Skal s tím, aby „statek proti bezpráví a vpádu pevnou rukou obhajoval“. Toto napomenutí novému držiteli hradu není bez příčin, protože v této době probíhaly války mezi markrabaty Joštem a Prokopem, kdy byl biskupský majetek bezohledně pleněn. Již v roce 1400 bylo panství zastaveno Alšovi z Kunštátu s podmínkou, že hrad bude v případě potřeby kdykoli biskupovi otevřen.
Roku 1416 získal zástavní právo na hrad pan Vilém Zajíc z Valdeka, který padl v tažení císaře Zikmunda proti pražským husitům roku 1420 v bitvě pod Vyšehradem. Uvolněné léno bylo ihned poskytnuto rytíři Janu ze Studnic, který si mohl vyzkoušet pevnost hradeb. Za husitských válek bylo biskupské zboží častou kořistí válčících vojsk. Bylo tomu např. v roce 1424. Zda byl obléhán a dobyt i vlastní hrad Blansek, není nikde doloženo, obecně se má za to, že hrad se z obléhání vzpamatoval a byl dobýván při dalším husitském tažení roku 1431. Každopádně se kolem roku 1424 začalo z manského dvorce na Novém Blansku budovat opevněné sídlo, i když se ještě roku 1431 připomíná Mikuláš z Važan coby biskupský man na dvoře v Novém Blansku s povinností sloužit dle potřeby s koněm a samostřílem k hradu Blansek. Ještě roku 1437 pohání Vok z Holštejna biskupa Pavla z Miličína za to, že mu slíbil zastavit hrad Blansek tak, jak jej kdysi držel pan Vilém Zajíc z Valdeka. Podle některých pramenů se ještě roku 1440 konal na hradě sjezd biskupských manů, ale zánik sídla již nedal na sebe dlouho čekat. Jeho příčinou byl ničivý požár. Uvádí se, že v roce 1461 nový majitel pan Proček z Kunštátu vlastnil pouze zříceninu. Podle místních tradic byl hrad částečně oživen za třicetileté války, kdy se pod ochranu provizorně opravených hradeb uchýlilo okolní obyvatelstvo.

předchozí stránka | obsah | další stránka


[ HOME PAGE | Experio ]

Copyright © 2000 All Rights Reserved.
Pro regionální internetový server Boskowan připravil se souhlasem autorů RoS

Bez písemného souhlasu autorů není dovoleno využívat zveřejněné informace pro komerční účely.