Sloupsko - učebnice regionální vlastivědy

Poznámka: modře orámované obrázky jsou zmenšeniny. Původní velké a kvalitní obrázky uvidíte, když kliknete myší na zmenšeninu.[

VESELICE

    Vesnice patří k jedněm z nejstarších obcí Blanenska. Od roku 1960 je součástí sloučených obcí Vavřinec - Veselice - Suchdol.
    Od svého vzniku náležela k blanenskému panství, které patřilo olomouckým biskupům. Její vznik je spojen s osudy hradu Blansek, který byl zřejmě rozšiřován po vpádu Mongolů v roce 1241. První zprávy jsou již z roku 1234. Biskup Bruno (1245 - 1281) zakládal v jeho okolí nové osady z důvodu zásobování hradu. Písemně je tato vesnice doložena až v roce 1318.
    Původní tzv. Velká Veselice má typický návesní charakter. Podle jedné z hypotéz vznikl název vsi prý od krčmy, do které se jezdívali veselit zbrojnoši z hradu. Pravděpodobnější však je staroslovanské „veselje“, jímž zakladatel osady dával jejím obyvatelům do vínku „veselo a štěstí, aby se jim dobře dařilo“. Byla-li osada zakládána mimo komunikace, nejčastěji v lesích ( to je náš případ), byla pojmenována zdrobněle - Veselice.

Podle již zmíněného zápisu z roku 1318 obhospodařovali 4 osadníci pole o výměře 6,5 lánu, nebyli však jejími vlastníky. Pro potřebu ochránit dobytek před loupežníky, byla většina vsí obehnána asi jedním metrem vysokou zdí z kamene. Poloha dnešních domů 1, 2, 3 a 4 naznačuje, že toto ohrazení bylo zcela možné.
Oboustranně vyúsťovalo do „Hóvozu“, který je dnes znám jako přístupová cesta na příhon. „Hóvoz“ byl lemován zdí asi 1,5 m vysokou, která byla částečně překryta. Vzniklé zastřešení sloužilo k uschování dobytka, který se v klidných dobách mohl pást na příhonu.
Během času se měnili majitelé panství. Tak, jako ostatní vesnice, byla i Veselice postižena husitskými válkami. Je však zajímavé, že po třicetileté válce zde nebyl ani jeden zpustlý dům. Následkem porážky českých stavů na Bílé hoře (1620), kdy odcházeli lidé, kteří nepřestoupili na katolickou víru, mizí původní jména Michků, Louštilů a nastupují rody Stloukalů, Nečasů, Němců a Skotáků, kteří žijí ve Veselici dodnes. Kusé zprávy z první poloviny 18.století hovoří o tom, že v roce 1732 byla ve Veselici hospoda.
V roce 1766 koupil blanenský statek majitel rájeckého panství hrabě Antonín ze Salmu. Po jeho smrti v roce 1769 dochází k vykupování poddanských statků. Do této doby byli sedláci pouze uživateli půdy. Změna vlastnictví probíhala tak, že „grunt“ byl oceněn, jeho cena rozdělena na splátky po dobu deseti roků. Část musela být zaplacena ihned a další pak úhradou peněz nebo odpracováním. Přesto byli majitelé takto koupených domů povinni platit daně a robotovat. V té době měla Veselice 15 domů.
Počátkem 19.století za napoleonských válek před bitvou tří císařů u Slavkova leželo francouzské vojsko i v okolí Veselice a v den bitvy 2. prosince 1805 byla slyšet dělostřelba. Tyto války poznamenaly obyvatele nejen po hospodářské stránce (znehodnocení peněz), ale i přímo - v Moravském zemském archívu je úmrtní list Martina Skotáka z Veselice č. 8, který zemřel v polním lazaretu u Ženevy v roce 1814. Bylo mu 22 roků.
S rozvojem rájeckého panství přibývá obyvatel, takže Veselice má v roce 1844 32 domů a 212 obyvatel. Po roce 1848, kdy byla zrušena robota, kdy padl v rakouské monarchii feudalismus, došlo v roce 1849 k novému správnímu zřízení, jehož základem se stal politický okres v čele s okresním hejtmanem. Pro naše vesnice bylo sídlo v Boskovicích.
V druhé polovině 19. století po bitvě u Hradce Králové v roce 1866 táhli přes Veselici Prusové, kteří přinesli choleru.
Ze 70. let 19.století pocházejí všechny tři kříže. Nynější kaplička byla postavena v roce 1883 místo původní dřevené, která stávala před domem č. p. 2. U nové kapličky byla v roce 1895 vykopána studna, která je stále v provozu.
V druhé polovině 19. století začala a začátkem 20. století pokračovala výstavba domů v Malé Veselici. Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1921, ale již od roku 1900 měla obec stříkačku. V roce 1917 vypukl požár, při kterém shořelo nejen 17 domů, ale i hasičská stříkačka. Po této katastrofě byli někteří muži vyreklamováni z fronty.
Za 1. světové války narukovalo 37 mužů, 5 jich padlo. Jména padlých byla uvedena na pamětní desce, umístěné v roce 1932 na obecní knihovně a v 80. letech na pamětní desce v parku v Malé Veselici. V roce 1927 proběhla v obci elektrifikace. V roce 1937 vyhořely dva poslední domy s doškovou střechou.
Ve 2. světové válce bylo několik občanů nasazeno na nucené práce pro říši.


Veselice - restaurace u Ďugošů

Stručně z nejnovějších dějin
1946    - úbytek občanů (důvodem osídlování pohraničí), 1947 - veřejný rozhlas,
1948    - loutkové divadlo, 1950 - zemědělské družstvo (29 členů).
1954    - zbourána bývalá pazderna, na jejím místě výstavba kulturního domu, dokončen až v roce 1964.
1957 - JZD, 1960 sloučení obcí i JZD Vavřinec - Veselice - Suchdol.
1968 -1971 vodovod, 1972 - 1981 kanalizace,
1987 - 1991 adaptace na prodejnu a pohostinství, 1993 - plynofikace.
Od 50.let byla nedílnou součástí obce vojenská posádka v Podvrší, dnes vojenské objekty slouží k rekreaci příslušníků České armády.

předchozí stránka | obsah | další stránka


[ HOME PAGE | Experio ]

Copyright © 2000 All Rights Reserved.
Pro regionální internetový server Boskowan připravil se souhlasem autorů RoS

Bez písemného souhlasu autorů není dovoleno využívat zveřejněné informace pro komerční účely.