Sloupsko - učebnice regionální vlastivědy

Poznámka: modře orámované obrázky jsou zmenšeniny. Původní velké a kvalitní obrázky uvidíte, když kliknete myší na zmenšeninu.[

HOLŠTEJN

    Víme, že původní městečko Holštejn vzniklo v podhradí. První zmínka o osadě bez uvedení jména je z roku 1349, mezi Čeňkem z Lipé a Vokem I. z Holštejna, kdy se mluví pouze o dvorečcích pod hradem. Teprve v roce 1437, kdy Vok V. vkládá Holštejnsko Henikovi z Valdštejna do zemských desek, je zmínka o městečku pod hradem.
    Poslední zmínka o hradu a městečku Holštejn jako o osedlých je z roku 1511. Městečko jako pusté je uvedeno v roce 1550.
    Rozprostíralo se v poloslepém údolí potoka Bílé vody a na mírně zvlněné plošině, dodnes zvané „Na městečku“. Středověké městečko po svém zániku v 1. čtvrtině nebo polovině XVI. st. přežívalo v podobě dolního mlýna. K založení druhého, horního mlýna došlo v průběhu XVII. st., kdy také noví osadníci začali znovu obhospodařovat poměrně rozsáhlé panské pozemky, živili se lesní prací a patrně i pálením vápna. Postavení poddaného lidu se zlepšilo vydáním robotního patentu v roce 1775 a zrušením nevolnictví v roce 1781, kdy byl vymezen rozsah robot, sníženy daně, poplatky za svolení k sňatku, za svolení učit se řemeslu. Byly uzákoněny svobody stěhování, dávat děti na řemeslo, na studie, volnost mletí obilí v kterémkoliv mlýně. Padly povinnosti: stavět děti poddaných do služeb vrchnosti, povinnost kupovat a odebírat nápoje - pivo, víno, kořalku, jen u vlastní vrchnosti, stejně tak i kupovat potraviny a výrobky i špatné jakosti a předražené. Poddaní získali i právo zakoupit si usedlost, na které seděli, a svobodně ji odkazovat svým dědicům.
    Za takových podmínek se začal rozvíjet i život v nově obnoveném Holštejně v roce 1791, parcelací dvora, který byl vystavěn v roce 1771. Pozemkové knihy jsou od roku 1799. V roce 1746 tu bylo 185 obyvatel, v roce 1854 již 250. V roce 1914 zde bylo 39 domů a 41 rodin, v roce 1938 již měl Holštejn 51 domů s 55 rodinami. Za 2. světové války se do obce přistěhovali utečenci z prostoru bývalé vyškovské vystěhované střelnice, po roce 1945 odešlo 7 rodin do pohraničí.
    ZD, které bylo zaměřeno na rostlinnou a živočišnou výrobu, bylo založeno v roce 1951 jako JZD.


Holštejn - historický Zukalův mlýn

Zajímavosti
První kolo - 1905, rádio - 1931, šicí stroj - 1921, mlátička - 1908, secí stroj - 1945, benzinový motor - 1933, elektromotor - 1930, stříkačka na ovocné stromky - 1946, telefon - 1947, elektrifikace - 1929.
Obecní knihovna je v obci od roku 1898, škola byla vystavěna roku 1894.

předchozí stránka | obsah | další stránka


[ HOME PAGE | Experio ]

Copyright © 2000 All Rights Reserved.
Pro regionální internetový server Boskowan připravil se souhlasem autorů RoS

Bez písemného souhlasu autorů není dovoleno využívat zveřejněné informace pro komerční účely.