Zpět na hlavní stránku

Zpět na hlavní stránku Vesmíru

SLUNEČNÍ SOUSTAVA
Jiří W a g n e r , Jr., wag@volny.cz

Vysvětlivky

ALBEDO - vyjádření poměru mezi množstvím energie (světla) dopadající k množství energie (světla) odražené.
ANOMALISTICKÝ MĚSÍC - interval mezi po sobě následujícími návraty do téhož bodu na dráze.
AFÉLIUM - (opak perihélia) Bod na oběžné dráze, a němž je planeta (planetka, kometa) nejvíce vzdálena od Slunce; pokud se jedná o tělesa obíhající Zemi, používá se termín apogeum, pro oběžné dráhy kolem jiných těles se používá výraz apoapse.
APOGEUM - bod na trajektorii Měsíce nebo umělé družice obíhající kolem Země, v němž je těleso nejdále od Země.
ASTRONOMICKÁ JEDNOTKA - 1 AU = 149,6 x 10^6 km; astronomická jednotka délky; s velkou přesností odpovídá střední vzdálenosti Země - Slunce.
BOLID - Velký, jasný meteor (magnituda větší než -3) vytvářející sonický třesk.
DOPPLERŮV EFEKT - Změna vlnové délky zvuku nebo světla zapříčiněná pohybem zdroje, pozorovatele nebo obou.
KELVIN - značka K, základní jednotka termodynamické teploty v soustavě SI. 0 kelvinů = -273,16 stupně Celsia (tzv. absolutní nula), čili 0 stupňů Celsia = 273,16 Kelvinů (voda tuhne při 273 K (= 0° C = 32° F); voda vaří při 373 K (= 100° C = 212° F).
MAGNITUDA - Hvězdná velikost, stupeň jasnosti nebeského tělesa na číselné stupnici (se stoupající intenzitou magnituda klesá, u nejjasnějších těles dosahuje záporných hodnot).
ODCHYLKA OSY - odchylka planetární osy od kolmice k rovině oběžné dráhy.
PARSEK - zkratkové slovo z "paralaxová sekunda", astronomická jednotka vzdálenosti, 1 parsek je roven 3,262 světelných roků (rychlost světla = 300 000 km/s).
PERIGEUM - přízemí, bod na trajektorii Měsíce nebo umělé družice obíhající kolem Země, v němž je těleso nejblíže k Zemi.
PERIHÉLIUM - (opak afélia) Bod na oběžné dráze, a němž je planeta (planetka, kometa) nejblíže Slunci. U objektů obíhajících Zemi používáme termín perigeum, pro oběžné dráhy kolem jiných těles periapse.
SIDERICKÝ MĚSÍC - interval mezi po sobě následujícími návraty Měsíce ke zvolenému bodu na světové sféře.
SLUNEČNÍ VÍTR - tok ionizovaného plynu ze slunečního povrchu. Je to nepřetržitě se rozpínající sluneční atmosféra. Sestává z iontů, elektronů i neutrálních částic. Průměrná rychlost je přibližně 400 km/s, hustota 10-100 částic v jednom krychlovém centimetru. V období zvýšené sluneční aktivity se rychlost a hustota slunečního větru zvyšují. Ročně ztratí Slunce působením slunečního větru 10 ^ -13 své hmotnosti.
SVĚTELNÝ ROK = 9,46053x10^12 km (= 5,880,000,000,000 mil = 63 239 AU) - vzdálenost překonaná světlem za 1 rok.
SYNODICKÝ MĚSÍC - lunace, interval mezi po sobě následujícími úplňky.

 


Copyright © 1999 - 2013 by Jiri Wagner   All Rights Reserved
redaktor deniku Neviditelny pes

Neviditelný pes


Google

Our other websites: Military | Agile Factory | Beatles